Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor na sjednici održanoj  30. 09. 2015. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća donio je       

 

 

 

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM

 

 

 

 

 

OŠ PETRA KRUŽIĆA KLIS

 

 

 

UVOD

 

Upisno područje OŠ Petra Kružića Klis određeno je Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (N.N. 70/11.) a obuhvaća područje općine Klis bez sela Brštanovo i Nisko. Osim djece iz navedenog prostora nastavu u OŠ Petra Kružića Klis polaze djeca iz sela Koprivno u općini Dugopolje i sela Gizdavac u općini Muć. Ukupna površina tog područja je preko 170 000 m2. Nastava na tom području bila je organizirana u 9  škola, koje su zbog malog broja učenika postupno zatvarane. Sada rade Matična škola na Klis-Megdanu te PŠ u Prugovu,  Konjskom i Klis – Kosi, a zatvorene su škole: Korušca, Vučevica, Dugobabe, Bročanac, Klis-Grlo. Za organizaciju rada u Matičnoj školi, kao i u PŠ Prugovo veliki problem predstavlja udaljenost pojedinih sela od škola i do 25 km, te udaljenost učeničkih domova od polazne stanice autobusa. Neki učenici moraju pješačiti i do 2 km do autobusne stanice u polasku i povratku do škole, što po hladnom i kišnom vremenu nije lako ni ugodno. Slaba prometna povezanost ovog područja s Klisom, te Splitom onemogućava kvalitetniju komunikaciju roditelja s školom, te organizaciju izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

Za djecu iz navedenih sela u kojima su škole zatvorene, organizirana je nastava u PŠ Prugovo i to u tri čista odjeljenja od prvog do trećeg razreda. Učenici se prevoze autobusima poduzeća “Clissa”- Klis. Nakon završenog trećeg razreda učenici autobusima “Clissa”- Klis  putuju u Matičnu školu na Klis-Megdanu. Učenici iz sela Dugobabe, zaseok Rožići, nastavu pohađaju u Matičnoj školi što zbog specifičnog položaja zaseoka otežava organizaciju prijevoza učenika na ovoj relaciji. Nastava u PŠ Konjsko organizirana je u  kombiniranom odjeljenju za učenike prvog, drugog i trećeg razreda. Četvrti razred ovi učenici polaze u Matičnoj školi na Klis-Megdanu.  Nastava u PŠ Klis-Kosa  i ove šk. god. organizirana je u dvorazrednoj kombinaciji i to  prvi i treći razred, te drugi i četvrti razred, odlukom Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odsjeka za prosvjetu i kulturu. Učenici petog razreda nastavu pohađaju u MŠ na Megdanu. Školskim kurikulumom utvrđen je dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te druge odgojno - obrazovne programe i projekte prema smjernicama HNOS – a. Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. Bitne pretpostavke ostvarivanja ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice. Školski kurikulum  razrađen je po odgojno – obrazovnim područjima, te odvojen po školama i odjeljenjima. Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranima za rad i život naše škole.UČENICI

 

 

 

 

 

 

ODJEL

UKUPNO

M

Ž

PUTNICI

IME I PREZIME RAZREDNIKA

MATIČNA ŠKOLA: KLIS

 

 

 

 

 

I. razred

25

17

8

17

Nadana Tešija

II. razred

15

7

8

9

Željana Radić

III. razred

17

8

9

11

Lidija Radman

IV. a

21

10

11

17

Lada Radić Cvitković

IV. b

20

13

7

20

Linda Milišić

UKUPNO NIŽI RAZREDI

98

55

43

74

 

V. a

18

12

6

11

Vesna Jukić

V. b

15

11

4

15

Zdravko Milišić

VI. a

22

11

11

13

Vedrana Balić

VI. b

15

7

8

15

Marijana Buljan

VII. a

20

10

10

15

Branka Mandić

VII. b

16

7

9

16

Zorica Pelivan

VIII. a

21

13

8

14

Frano Perković

VIII. b

18

8

10

18

Gordana Čović

UKUPNO VIŠI RAZREDI

145

79

66

117

 

MAT. ŠKOLA - ukupno

243

134

109

191

 

PŠ PRUGOVO

 

 

 

 

 

I. razred

11

5

6

11

Ivanka Jurić

II. razred

14

5

9

13

Dijana Blažeković Teklić

III. razred

12

7

5

12

Elis Samardžić

PŠ PRUGOVO - ukupno

37

17

20

36

 

PŠ KLIS KOSA

 

 

 

 

 

I.

2

0

2

-

Marjanka Bubić

III (komb.)

8

5

3

-

Marjanka Bubić

II.

6

3

3

-

Julija Bućan

IV. (komb.)

4

3

1

-

Julija Bućan

PŠ KLIS KOSA - ukupno

20

11

9

-

 

PŠ KONJSKO

 

 

 

 

 

I.

-

-

-

-

 

II.

4

3

1

-

Vesna Glavina

III.

2

1

1

-

Vesna Glavina

I., II. - III. raz. (komb.)

6

4

2

-

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

306

166

140

227

 

 

 

 

 

JEZGROVNI KURIKULUM

Jezgrovni dio za stjecanje temeljnih kompetencija u osnovnoj školi obvezan je i zajednički svim učenicima, izuzev učenika s teškoćama, a određen je nastavnim planom i programom za osnovnu školu (N.N. br.102./2006.) Kroz realizaciju nastavnog plana i programa učitelji imaju obvezu integrirati međupredmetne teme iz NOK-a.

DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM

1.Izborna nastava

Izborna nastava pruža svakom pojedinom učeniku mogućnost izbora nastavnog predmeta iz ponuđenih odgojno – obrazovnih sadržaja u školi.   Svrha je izborne nastave omogućavanje učeniku da slobodno kreira odgojno –obrazovni proces na način da već usvojena znanja proširi ili, u području koje ga posebno zanima ili za što ima određenu sklonost, produbi. Sukladno Zakonu o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik izborni predmet koji odabere na početku školske godine mora polaziti do kraja iste. Jedina mogućnost odustajanja od izabranog predmeta izborne nastave jest zahtjev i obrazloženje u pisanom obliku od strane roditelja učenika prema Učiteljskom vijeću na početku školske godine.  U našoj školi učenici mogu odabrati izbornu nastavu iz sljedećih predmeta: vjeronauk, talijanski jezik, informatika. Izborna nastava iz vjeronauka organizirana je za učenike 1. – 8. r. Svaka skupina ima po 2 sata tjedno nastave vjeronauka. Nastava se realizira prema Programu  katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi. Izborna nastava iz talijanskog jezika organizirana je za učenike IV. – VIII. razreda u pet skupina koje se formiraju od učenika istih razreda. Nastava se izvodi sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu od 2006.g.. Svaka skupina učenika ima po 2 sata tjedno. Izbornom nastavom iz informatike obuhvaćeni su učenici predmetne nastave. Nastava se realizira  2 sata tjedno po skupini, također prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2006. g..

 

 

 


ŠKOLSKI KURIKULUM


1. FAKULTATIVNI NASTAVNI PREDMET

Škola nema organiziranu fakultativnu nastavu.

2. DOPUNSKA NASTAVA

Dopunski rad predstavlja posebni odgojno-obrazovni program koji se odnosi na učenika  koji ne prati redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njega organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja ili više nastavnih predmeta ili samo jednoga nastavnog predmeta. Ovaj oblik nastave služi i kao posebna pomoć djeci građana Republike Hrvatske koji se vraćaju iz inozemstva ili privremeno imaju boravak u Hrvatskoj. Dopunski rad se tada organizira radi bržega prevladavanja odgojno-obrazovnih razlika glede različitih školskih sustava, uspješnijega prilagođavanja novom školskom okruženju, te kao efikasan način prevladavanja jezičnih prepreka u služenju materinjim, odnosno hrvatskim jezikom. Dopunski rad se može organizirati za sve nastavne predmete izuzevši likovnu, glazbenu, tehničku i tjelesnu kulturu i izborne predmete. U našoj školi dopunska nastava je organizirana za učenike od 5. do 8. razreda iz predmeta hrvatski jezik, engleski jezik i matematika, a za učenike od 1. do 4. razreda iz predmeta hrvatski jezik i matematika.

 

3. DODATNA NASTAVA

 

Dodatni rad oblik je rada u školi koji se organizira za darovite učenike, s ciljem da učenici koji to žele i imaju za to potrebu, prošire spoznaje o nastavnom predmetu, stvore nova znanja i steknu nove vještine i navike. Za učenike 5. do 8. razreda organizirana je nastava iz predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika. Za učenike 1. do 4. razreda nastava je organizirana iz predmeta hrvatski jezik i matematika. Uspješnost pohađanja dodatne nastave učenici mogu provjeriti sudjelovanjem na natjecanjima Znanost mladima i natjecanju iz matematike "Klokan".

 

4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi podrazumijevaju učiteljevu slobodu kreiranja odgojno-obrazovnoga rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave. Izvannastavne aktivnosti obično su povezane s određenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Načini i metode realizacije izvannastavnih aktivnosti pretežito su radioničkoga, projektnoga, skupno-istraživačkoga, samoistraživačkog tipa odgojno-obrazovnoga rada, i drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve učenike – učenike prosječnih sposobnosti, darovite učenike, učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s posebnim potrebama. Naime, prakticiranje izvannastavnih aktivnosti pretpostavlja samostalnu učeničku odluku o uključivanju, što odražava i njihovo htijenje za većim uspjehom, a pokazuje i veću motivaciju za učenjem u slobodnijim okruženjima poučavanja/učenja. Sadržaji i područja ostvarivanja izvannastavnih aktivnosti u našoj školi su raznolika. To su:

-          pjevački zbor

-          dramska recitatorska skupina

-          literarna skupina

-          likovna skupina

-          informatika

-          ekološka skupina

-          etnološka skupina

-          mladež Crvenog križa

-          školski sportski klub

-          lutkarska skupina

-          novinarska skupina

 

Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji način sprječavanja društveno neprihvatljivoga ponašanja, a iznimno su poticajni za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko učenje.

 

 

5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan škole. U izvanučioničku nastavu spadaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta, galerije i druge ustanove, terenska nastava, škola u prirodi i drugi slični organizirani oblici poučavanja/učenja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu. Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine te potiče intelektualna čuvstva. Pri organizaciji ovoga oblika rada valja voditi računa o interesima, mogućnostima i sposobnostima učenika. Izvanučionička nastava treba koristiti mogućnost interdisciplinarnoga povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta. Pogodnost ovoga oblika nastave jest lakše i brže učenje. Važno je temeljito planiranje aktivnosti izvan učionice, s jasno osmišljenim ciljevima i zadaćama, sadržajno i metodički adekvatno pripremljeno. Najčešći oblici izvanučioničke nastave su školski izleti, školske ekskurzije te program poznat kao »škola u prirodi«. Plan i program ovih aktivnosti utvrđuje se godišnjim planom i programom rada škole. Školski izlet je poludnevni ili cjelodnevni zajednički odlazak učenika i učitelja u mjestu u kojemu je škola ili izvan njega, a koji organizira i izvodi škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća. Školska ekskurzija je višednevno putovanje radi posjeta prirodnim, kulturnim, povijesnim, športskim i tehničkim odredištima izvan sjedišta škole, u skladu s određenim ciljevima i zadaćama škole. Školske ekskurzije mogu trajati najdulje tjedan dana. Razrednik je dužan upoznati roditelje s planom i programom izleta ili ekskurzije prije početka provedbe. Škola u prirodi je oblik nastave koji se organizira višednevno na posebno odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za poučavanje i učenje. Program Škola u prirodi temelji se na godišnjem nastavnom planu i programu osnovne škole.

 

6. PROJEKTI

 

Projekt (lat.): plan, namjera, nacrt, skica.

Za svaki je projekt važno da ima cilj i rezultat, podrazumijeva složeniji zadatak koji se razlaže na jednostavnije, ima određeno trajanje, u pravilu uključuje rad više skupina učenika, te podrazumijeva suradnju i koordinaciju svih sudionika. Ciljevi projektne nastave su: razvijanje sposobnosti za timski rad, razvijanje sposobnosti donošenja odluka, razvijanje kritičkoga odnosa prema vlastitom i tuđem radu, uviđanje nužnosti i svrhovitosti podjele rada, razvijanje sposobnosti planiranja,  razvijanje samostalnosti i odgovornosti u radu, integriranje zajednički dobivenih rezultata.

 

Uloga učitelja:

 

Uloga učenika:

 

 

Izrada učeničkog projekta - koraci:

  1. Izbor teme ili problema
  2. Što o tome već znamo, a što možemo saznati?
  3. Plan istraživanja: tko/što/kako/gdje/kada
  4. Organizacija i provedba - prikupljanje podataka, dokumentiranje
  5. Prikazivanje i interpretiranje rezultata
  6. Zaključci
  7. Prezentacija rada

 

7. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

 

Škola u okviru svojih mogućnosti potpomaže sudjelovanje učenika u raznim izvanškolskim aktivnostima, koje se održavaju u prostorijama škole ili negdje drugo. U školi se odvija aktivnost NK „Uskok“ iz Klisa, Odbojkaškog kluba „Dalmacija cement“, Judo kluba“Tempo-Podstrana“ iz Podstrane u sklopu projekta MZOS „Judo u škole“, te taekwondo kluba Pauci. Učenici pohađaju škole stranih jezika, glazbene škole, aktivni su u ostalim sportskim klubovima, pjevaju u crkvenim zborovima, sviraju u limenoj glazbi Klis-Kosa i sl.

 

 

V. DJECA I UČENICI S POSEBNIM POTREBAMA

 

 

Ciljevi zadatci:

 

Pružanje pomoći djeci s lakšim teškoćama u razvoju i senzibiliziranje ostalih učenika za njihove potrebe, pomoć i suradnju. Prilagođavanje  nastavnih oblika, metoda i sredstava rada pojedinačnim potrebama učenika, kako bi se osigurao odgojno-obrazovni uspjeh svakog učenika Uvažavanje  predznanja, interesa, iskustva i mogućnosti s obzirom na dijagnosticirane  teškoće učenika Pri praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama primjenjivati različite vrste ocjenjivanja s obzirom na odgojno-obrazovne ciljeve . Redovito pratiti učenikov napredak  u učenju,  razvoju i ponašanju i to u odnosu na samoga sebe  zbog potrebe interveniranja i odabira načina daljnjega razvoja i poboljšanja.

 

 

VI. OCJENJIVANJE I VRJEDNOVANJE UČENIČKIH POSTIGNUĆA

 

Školsko ocjenjivanje treba sadržavati kvalitativnu i kvantitativnu procjenu svih učenikovih postignuća i zalaganja: prosudbu vrijednosti učenikova usmenoga i pisanoga odgovora; procjenu učenikovih sposobnosti i mogućnosti za ulaganje napora; procjenu o učenikovu korištenju vlastitih mogućnosti i procjenu učenikova zalaganja i rada na satu. U vrjednovanju se posebno treba posvetiti pozornost praćenju razvoja motoričkih sposobnosti i sazrijevanju u emocionalnomu području. Stalno praćenje učenikova rada i ocjenjivanje potiču učenika i pridonose razvoju radnih navika. Javnošću ocjene učenik ostvaruje svoja prava i razvija sposobnost samoocjenjivanja, a uspjeh pojedinca postaje potreba razreda. Vrjednovanje učenikovih aktivnosti i uspjeha treba služiti osposobljavanju za samovrjednovanje radi razvijanja svijesti o vlastitim znanjima i stečenim kompetencijama te o važnosti stalnoga učenja. Da bi razvili vještine samoocjenjivanja i samovrjednovanja, učenici moraju biti vođeni u provjeravanju procesa učenja te prilikom ocjenjivanja svojih znanja, vještina i sposobnosti u učenju i radu.  Praćenje i ocjenjivanje razlikovat će se u skladu sa shvaćanjem uloge ocjene u odnosu na učenikov razvoj. Razlikovanje razvojnih posebnosti u obrazovnim ciklusima zahtijeva i razlike u ulozi ocjene. Tako će u prvomu odgojno-obrazovnomu ciklusu (I., II., III. i IV. razred) važno mjesto zauzimati brojčano ocjenjivanje, ali s jasnim opisom i obrazloženjem ocjene i značenja svake ocjene. Učenicima te dobi je lakše shvatiti opisivanje njihove uspješnosti ili neuspješnosti, a teže razumjeti apstrakciju brojčane ocjene. Ovo vrijedi napose za prvi razred obveznoga školovanja. U drugomu odgojno-obrazovnomu ciklusu (V. i VI. razred), a kasnije i u trećemu (VII. i VIII. razred) i četvrtomu (prva dva razreda srednje škole) bit će sve naglašenije brojčano ocjenjivanje, premda će usmeno praćenje i ocjenjivanje, kao svojevrsno tumačenje ocjene, i dalje imati važnost u razumijevanju ocjene, odnosno, vrjednovanju učenika. Ljestvica školskih ocjena izriče se brojkama i riječima. Svakoj brojci pridružuje se jedna ili dvije riječi koje pobliže opisuju značenje brojke. Smisao pridruživanja pojedine ocjene kakvu rezultatu ili učenikovoj aktivnosti jest usklađenost s opisima pridruženima brojci (dovoljno – 2, dobro – 3, vrlo dobro – 4,izvrsno – 5). Ono čime je ocjenjivač zadovoljan opisuje se riječju/ocjenom dobro. To znači da je ocjenjivač zadovoljan učenikovim postignućem, tj. da je učenik napravio ono što se očekivalo, odnosno uglavnom sve što je opisano u obrazovnomu standardu za nastavni predmet, modul ili određenu kompetenciju (socijalnu, učiti kako učiti i/ili drugu). Tek ako kakav učenikov rad, odnosno ispitni rezultat nadmašuje očekivanja to se opisuje riječima/ocjenom vrlo dobro, što bi trebalo značiti da je ispitivač zadovoljan iznad svojih očekivanja, odnosno da učenikovo postignuće zahtijeva isticanje kvalitete rada i uložena napora. Takvi učenici na kraju polugodišta ili školske godine mogu dobiti i posebna pismena priznanja od razrednika ili školskih ravnatelja. Ako se koji učenici posebno istaknu originalnošću i kvalitetom svojega rada, uloženim naporom i čime sličnim što se ističe u odnosu na ostale, to označavamo riječima/ocjenom izvrsno ili odlično. Takvih obično nema mnogo pa, prema tome, ni tu riječ/ocjenu ne bi trebalo odveć često dodjeljivati za postignute rezultate, odnosno ne bi ju se trebalo dijeliti veliku broju učenika jer se uz takvo pretjerivanje gubi smisao istinskoga značenja te ocjene. Riječ dovoljan dodjeljuje se uz ocjenu 2, a to znači da se procjenjuje da učenik može i treba postići više, odnosno da se od njega očekuje bolji uspjeh i, k tomu, dodatni napor. To također znači da je učenik dostigao postignuće toliko da zadovoljava minimum što je svim učenicima poznat kao polazište za ocjenjivanje ili je to, pak, nekim učenicima najviše (maksimum) što mogu dosegnuti. U strukovnim školama taj minimum treba biti opisan kompetencijama koje učenik treba postići odnosno kvalitetom radova (proizvoda) koje učenik treba napraviti. Zbog novih uloga koje će školske ocjene imati u pedagoškomu vođenju nastavnoga procesa tijekom obveznoga školovanja, treba izbjegavati prečesto dodjeljivanje najviših ocjena jer se gubi pedagoški i dokimološki smisao i uloga školskih ocjena.

 

 

VII. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA

 

Praćenje i vrednovanje ostvarivanja školskog kurikuluma odvija se na dva načina i to vanjskim vrednovanjem i samovrjednovanjem.

Vanjsko vrednovanje odvija se na više načina:

  1. Vrednovanje koje provodi NCVVO
  2. Rezultatima koje će učenici postići na raznim natjecanjima, kvizovima i sl.

 

Samovrjednovanje je proces trajnoga praćenja, analiziranja i procjenjivanja rada odgojno obrazovne ustanove i svih čimbenika koji ju takvom sačinjavaju, a provode ga škole. Samovrjednovanje polazi od zamisli da svi koji sudjeluju u odgojno-obrazovnomu radu u školama najbolje poznaju prilike u njima, da su najpozvaniji za pronalaženje jakih strana svojih ustanova i mogućih nedostataka, ali također pretpostavlja da zajedničkim djelovanjem mogu utvrditi, a potom i ostvariti, ciljeve bitne za unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnoga rada. U proces samovrjednovanja potrebno je, osim djelatnika predškolskih i školskih ustanova, uključiti i učenike, roditelje, predstavnike lokalne zajednice, stručne službe i druge jer će njihovo mišljenje pridonijeti stvaranju potpune slike o tim ustanovama i omogućiti njihov bolji razvoj.

 

 

 

 

 

 

 

MATIČNA ŠKOLA

 

 

DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM

 


IZBORNA NASTAVA

 

 

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Šima Valenta

2.

Vjeronauk

4. – 8.

Vedrana Balić

3.

Talijanski jezik

4. – 8.

Tatjana Borović

4.

Informatika

5. – 8.

Vesna Maršić


 

ŠKOLSKI KURIKULUM

 

 

DODATNA NASTAVA

 

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1

matematika

Nadana Tešija

2.

2

matematika

Željana Radić

3.

3

matematika

Lidija Radman

4.

4 a

matematika

Lada Radić Cvitković

5.

4 b

matematika

Linda Milišić

6.

6 a

hrvatski jezik

Zdravko Milišić

7.

5 b

matematika

Zorica Pelivan

8.

6 a

matematika

Branka Mandić

9.

6 b

hrvatski jezik

Vesna Jukić

10.

6 a

engleski jezik

Gordana Čović

11.

5 b

engleski jezik

Marijana Buljan

12.

6 b

matematika

Zorica Pelivan

13.

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1

matematika

Nadana Tešija

2.

1

hrvatski jezik

Nadana Tešija

3.

2

matematika

Željana Radić

4.

2

hrvatski jezik

Željana Radić

5.

3

matematika

Lidija Radman

6.

3

hrvatski jezik

Lidija Radman

7.

4 a

matematika

Lada Radić Cvitković

8.

4 a

hrvatski jezik

Lada Radić Cvitković

9.

4 b

matematika

Linda Milišić

10.

4 b

hrvatski jezik

Linda Milišić

9.

5,6,8 a

matematika

Branka Mandić

10.

6 b

engleski jezik

Marijana Buljan

11.

5 b

matematika

Zorica Pelivan

12.

5 b

hrvatski jezik

Vesna Jukić

13.

7 a

engleski jezik

Gordana Čović

14.

5 a

hrvatski jezik

Zdravko Milišić

 

 

 

 

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Razred

1.

Etnološka skupina

Nedjeljko Ambrošić

5. – 8.

2.

Informatika

Dragan Stanojević

4 a,b

3.

Pjevački zbor

Anita Stančić

1. – 8.

5.

Likovna skupina

Ivana Hrgović

5. – 8.

6.

Likovna skupina

Lidija Radman

3.

7.

Likovna skupina

Linda Milišić

4. b

8.

Novinarska skupina

Zdravko Milišić

5. – 8.

9.

Dramska recitatorska skupina

Željana Radić

2.

10.

Dramska recitatorska skupina

Nadana Tešija

1.

11.

Ekološka skupina

Maja Vrgoč

5. – 8.

12.

Mladež Crvenog križa

Nadana Tešija

5. – 8.

13.

Literarna skupina

Vesna Jukić

5. – 8.

14.

ŠŠK - Nogomet (učenici)

Frano Perković

4. – 8.

15.

ŠŠK - Nogomet (učenice)

Frano Perković

4. – 8.

16.

ŠŠK – Odbojka (učenice)

Frano Perković

4. – 8.

17.

ŠŠK - Stolni tenis

Frano Perković

4. – 8.

18.

ŠŠK - Rukomet (učenici)

Frano Perković

4. – 8.

 

 

 

 

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Okoliš škole u jesen

Bundeva

HNK u Splitu

Prema odabranoj destinaciji

4b., Zagreb 3 dana

 

7 razredi     5 dana

Školsko dvorište

Zdravlje iz prirode

Glazbena mladež

Okoliš škole u zimu

Obilazak vjerskih institucija

Muzeji Splita

Okoliš škole u proljeće

Dani kruha

Gradske knjižnice

Biljke cvjetnjače

Festival o pravima djece

Kino predstave

Travnjaci

Salona

Salona, Šuplja crkva

Orijentacija u prostoru

 

Gašpina mlinica u Solinu

 

 

Vatrogasna postaja

 

 

Špilja Vranjaća

 

 

Etno selo Mihovilovići

 

 

Posjet župnoj crkvi

 

 

Županijsko središte

 

 

Zdravstvena ustanova

 

 

Izvor i ušće Jadra

 

 

Kliška tvrđava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PROJEKTI

 

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

1.

Pitagorino stablo

2.

Sportom do zdravlja

3.

Škole za Afriku

4.

Humanitarni rad

5.

Simetrija - fotografije

6.

Nasilje nije OK

7.

Prošlost na bančiću

8.

Tragom usmene predaje

9.

Zdravlje iz prirode

 

 

 

 

 

 

 

PODRUČNE ŠKOLE

 

 

PRUGOVO

DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM

IZBORNA NASTAVA

 

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Ivica Pavela

 

 

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM

 

DODATNA NASTAVA

 

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1

matematika

Ivanka Jurić

2.

2

hrvatski jezik

Dijana Blažeković-Teklić

3.

3

matematika

Elis Samardžić

 

 

 

DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

1

matematika

Ivanka Jurić

2.

1

hrvatski jezik

Ivanka Jurić

3.

2

matematika

Dijana Blažeković-Teklić

4.

2

hrvatski jezik

Dijana Blažeković-Teklić

5.

3

matematika

Elis Samardžić

6.

3

hrvatski jezik

Elis Samardžić

 

 

 

 

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Razred

1.

Lutkarska skupina

Dijana Blažeković-Teklić

2

2.

Likovna skupina

Elis Samardžić

3

3.

Dramsko-recitatorska skupina

Ivanka Jurić

1

 

 

 


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Školsko dvorište

Županijsko središte

Rijeka Jadro

Dani zahvalnosti za plodove zemlje

Posjet muzejima

Radmanove mlinice

Etno selo Škopljanci

 

Posjet Gradskom kazalištu lutaka Split

Kino predstava

Posjet Gradskoj knjižnici Solin

Muzej HAS-a

 

 

 

 


PROJEKTI

 

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

1.

Voda izvor života

2.

Sportom do zdravlja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONJSKO


DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM


IZBORNA NASTAVA

 

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Don Jakov Rančić

 

 

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM

 

 

DODATNA NASTAVA

 

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

3

matematika

Vesna Glavina

2.

3

engleski jezik

Antonia Vrvilo

3.

 

 

 

 

 

 

DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

2

matematika

Vesna Glavina

2.

2 - 3

engleski jezik

Antonia Vrvilo

 

 

 

 

 

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Razred

1.

Dramska recitatorska skupina

Vesna Glavina

2- 3

 

 

 

 


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Školsko dvorište

Bara Zukva

Dani zahvalnosti za plodove zemlje

Kino predstava

Radmanove mlinice

 

 

Kazališne predstave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROJEKTI

 

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

1.

Advent u Klisu

2.

Sportom do zdravlja

3.

Sjećanje na Vukovar

 

 

 

 

 

 

 

KLIS - KOSA

DIFERENCIRANI (RAZLIKOVNI) KURIKULUM

IZBORNA NASTAVA

 

Red. br.

Naziv predmeta

Razred

Ime i prezime učitelja

1.

Vjeronauk

1. – 3.

Don Jakov Rančić

2.

Vjeronauk

2. – 4.

Šima Valenta

 

 

 

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM

 

DODATNA NASTAVA

 

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

2 - 4

Matematika

Julija Bućan

 

 

 

DOPUNSKA NASTAVA

 

Red. br.

Razred

Predmet

Ime i prezime učitelja

1.

2 - 4

matematika

Julija Bućan

2.

1- 3

matematika

Marjanka Bubić

3.

1- 3

hrvatski jezik

Marjanka Bubić

 

 

 

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Red. br.

Naziv aktivnosti

Voditelj

Razred

1.

Ekološka skupina

Julija Bućan

2 - 4

2.

Ekološka skupina

Marjanka Bubić

1- 3

 

 

 

 


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Terenska nastava

Integrirana nastava

Posjete kinima, kazalištu, galerijama, muzejima i sl.

Izleti

Ekskurzije

Etno selo Mihovilovići

Dani kruha  i zahvale za plodove zemlje

Kino

Skautski centar Kreševo

4. r. Zagreb 3 dana

 

 

Kazališta

 

 

 

Muzej grada Splita

 

 

 

 

 


PROJEKTI

 

 

Red. br.

NAZIV PROJEKTA

1.

Sportom do zdravlja

2.

Zdravlje iz prirode